BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Projectoproep voor o.a. bedrijven voor onthardingsprojecten, vergroening en groendaken/groengevels.
< TERUG NAAR OVERZICHT

 
 

Projectoproep ONTHARDING, VERGROENING EN gROENDAKEN & GROENGEVELS
Deadline: 15 mei 2019

Dit voorjaar lanceren het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos de drie projectoproepen ‘Proeftuinen ontharding’, ‘Lokale vergroeningsprojecten’ en ‘Groendaken en groengevels’. Deze projecten moeten ervoor zorgen dat onze leefomgeving klimaatrobuuster, leefbaarder en duurzamer wordt.  Door harde oppervlakken te verwijderen, natuurarme omgevingen te vergroenen en daken en gevels nuttig te gebruiken door ze te beplanten, zetten we een stap in de goede richting. We krijgen een betere waterhuishouding, de omgeving wordt leefbaarder, de biodiversiteit neemt toe, de strijd met fijn stof wordt aangegaan, en zo veel meer. 

De vele verschillende lokale ingrepen dragen samen bij tot een veel aangenamere en gezondere leefomgeving.

Projecten in het kort:

  • Proeftuinen ontharding: 
    verwijder beton, asfalt of gebouwen en laat de bodem opnieuw ademen
  • Lokale vergroeningsprojecten: 
    maak van een natuurarme omgeving een aangename groene omgeving
  • Aanleg groendaken en groengevels:
    gebruik daken en gevels nuttig, beplant ze! Dit zal zorgen voor meer biodiversiteit, opvang van fijn stof en een waterbufferende werking


Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen voor bovenstaande projecten tot 15 mei 2019 voor 12h een subsidieaanvraag indienen. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximum 250.000€.

Lees er alles over op de website van het Departement Omgeving.
 

 
 
 

Dit is een officiële uitnodiging van de Vlaamse overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg